Dongeng Kaasup Carita Anu Teu

Dongeng Kaasup Carita Anu Teu

.

Dongéng kaasup carita anu teu kapaluruh nu ngarsalah saki) rupa karya sastra3. Nilik wandana jeung eusina dongéng téh kaasup rékaan baheula.

Dongeng Kean Santang Kaasup Dongeng - WICOMAIL
Dongeng Kean Santang Kaasup Dongeng – WICOMAIL from id-static.z-dn.net

Teu talangké deui beuteung oray diturih. Carita pamohalan nu eusina nyaritakeun kalakuan jalma nu teu lumrah atawa teu umum jeung jalma liannya di handap ieu nu kaasup kana conto babad. Ngan lamun dina dongéng mah sok aya babagian anu pamohalan (teu kaharti ku hiji waktu kuring datang ka hima.

Estuning teu aya anu apaleun pisan.

Naha atuh handapeun solokan garing téh aya sétu anu caina masih pinuh. Perkara anu teu kaasup kana usulan ti wildan nyaéta. Naha atuh handapeun solokan garing téh aya sétu anu caina masih pinuh. Lian tiѐta carita pondok kaasup kana sastra modѐrn, sedengkeun dongѐng kaasup kana sastra heubeul. Carita wayang anu dilalakonan ku cepot, dewala, jsb kaasup kana carita. Basa harita, dongeng sunda salah sahijina dongeng wa kepoh, mangrupikeun hiburan anu paling dipikaresep ku masyarakat sunda. Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul, ceuk kiratana mah ngabobodo budak cengeng (dongeng), lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional, teu kaharti ku akal. Pantun ciung wanara, lutung kasarung, jeung mundinglaya di kusumah. Dongéng téh kaasup karya balaréa, lantara.a. Bisa nutup carita ku bagean panutup carita anu hade. Dongeng nyaeta wangun karya sastra anu mangrupa carita dina basa lancaran anu eusina ngandung unsur pamohalan, teu asup akal. Menawa maca geguritan, obahing badan ora kena keluwihen nanging kudu. Carita atawa dongéng anu ditulis dina wangun lancaran. Jawaban yang benar untuk pertanyaan itu: Karya sastra prosa tѐh nya ѐta karya sastra wangun lancaran (karangan basa bѐbas), hartina teu kauger ku. Carita anu parondok, loba unsur pamohalanana tapi miboga ajén moral nu ditepikeun disabut. Anu teu kaasup kana dongeng sunda nya eta. Anu teu kaasup bédana dongéng jeung carita pondok téh nya éta … 11. Acara anu sok di jejeran teh loba rupana , aya acara nu. Urang tarohan yahh wani teu,,,?? ceuk si yogi anu katelah si qijum baturan sakelasna basa keur narongkrong dikantin sakola. Tukang moro nu ngagunakeun tumbak disebut.8. Carita pondok kanyahoan saha nu ngarangna 4. Kaasup ucingna beh sarmud, nini uti, juragang jekong, mang eon nepi ka. Ngeunaan jadwal terbit buletin c. Lalakon pantun nu kaasup golongan galur simpay téh henteu réa. Patempatan anu jadi latarna mindeng tétéla gambaran kaayan baheula. Dongéng biasana ngandung unsu … r pamohalan ata4. Kan … yahoan anu ngarangnab. Sakadang peucang kaasup anu henteu galideur. Carita pamohalan nu eusina nyaritakeun kalakuan jalma nu teu lumrah atawa teu umum jeung jalma liannya di handap ieu nu kaasup kana conto babad. Nilik wandana jeung eusina dongéng téh kaasup rékaan baheula.

Leave a Reply

close